چهارشنبه , مارس 29 2023

برچسب آرشیوها: بازداشتیان اعتراضات زاهدان

بازداشت همراه با ضرب و شتم چهار نوجوان بلوچ توسط نیروهای لباسی شخصی در زاهدان  به گزارش حال وش/ چهار شهروند بلوچ روز گذشته ۷ بهمن ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای لباس شخصی در زاهدان پس از ضرب و‌شتمشدید، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. هویت این شهروند بلوچ «عرفان براهویی» ۱۴ ساله فرزند غفور، « یاسین شاهوزهی»۱۵ ساله فرزند جعفر، «مصطفی شاهوزهی» ۱۴ ساله فرزند نادر و « عثمان رخشانی» ۱۹ ساله فرزند عبدالرئوف جملگی اهل زاهدان احراز شده اند. به گفته منابع حال وش:« عرفان ، یاسین و مصطفی هر سه نفر کارگر تعمریکار هستند که روز جمعه ۷ بهمن در مسیر منزل شان که ازمسجد مکی می رفتند بازداشت شده اند، عثمان اهل شیرآباد بوده و در مسیر رفتن به خانه اش در خیابان بهشتی روز گذشته ۷ بهمنبازداشت شد». بنا به گفته شهروندان زاهدانی، طی روزهای اخیر تعداد زیادی از جوانان بلوچ در مناطق مختلف شهر زاهدان توسط نیروهای نظامی ولباس شخصی با خشونت تمام بازداشت شده اند که تا لحظه تنظیم گزارش هیچ اطلاعی از وضعیت شان در دسرس نیست. قابل ذکر است بدنبال اعتراضات اخیر در سیستان و بلوچستان تعداد زیادی از شهروندان و از جمله کودکان زیر ۱۸سال بدون دلیل و برخلاف روال قانونی بازداشت شده اند که از سرنوشت بسیاری اطلاعی در دست نیست.

مطالعه بیشتر »

احراز هویت عبدالمالک سنجرانی شهروند بلوچ یکی از بازداشت شدگان امروز زاهدان توسط نیروهای لباس شخصی به گزارش حال وش/ امروز ۷ بهمن ماه ۱۴۰۱، یکی از شهروندان بازداشت شده امروز توسط ماموران لباس شخصی در زاهدان کهویدئوی آن ساعاتی قبل منتشر منتشر شده بود احراز هویت گردید. هویت این شهروند بلوچ «عبدالمالک سنجرانی» ۲۵ ساله فرزند خدانظرخان اهل زاهدان احراز شده است. به گفته منابع حال وش«عبدالمالک در خیابان آزادگان زاهدان به همراه دو نفر دیگر در حال رفتن به خانه اش بود که توسط چهار مامورلباس شخصی که با یک خودروی زانتیا سفید رنگ بودند بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل سده اند». از هویت دو شهروند دیگر که به همراه عبدالمالک بازداشت شدند تا لحظه تنظیم گزارش اطلاعی در دسترس نیست. قابل ذکر است با تشدید جو امنیتی طی هفته های گذشته و مخصوصا امروز بازداشت های گسترده و فله ای شهروندان بلوچ در سطحشهر زاهدان توسط نیروهای نظامی و امنیتی بشدت افزایش یافته است .

مطالعه بیشتر »

بازداشت همراه با ضرب و شتم یک شهروند بلوچ توسط نیروهای لباسی شخصی در زاهدان  به گزارش حال وش/ یک شهروند بلوچ در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای لباس شخصی در زاهدان پس از ضرب و‌شتم شدید،بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. هویت این شهروند بلوچ « موسی رخشانی» ۳۵ ساله فرزند محمد نور ساکن منطقه شیرآباد زاهدان احراز شده است. به گفته یک منبع مطلع:« موسی روز جمعه ۳۰ دیماه  در حالی که به همراه همسر و فرزندانش بوده توسط نیروهای لباس شخصی موردضرب و شتم قرار گرفته و  سپس بازداشت شده و تاکنون هیچ اطلاعی از وضعیت او در دسترس نیست». بنا به گفته شهروندان زاهدانی به گزارشگر حال وش، طی روزهای اخیر تعداد زیادی از جوانان بلوچ در مناطق مختلف شهر زاهدانتوسط نیروهای نظامی و لباس شخصی با خشونت تمام بازداشت شده اند که تا لحظه تنظیم گزارش هیچ اطلاعی از وضعیت شان دردسرس نیست. قابل ذکر است بدنبال اعتراضات اخیر در سیستان و بلوچستان تعداد زیادی از شهروندان و از جمله کودکان زیر ۱۸سال بدون دلیل و برخلاف روال قانونی بازداشت شده اند که از سرنوشت بسیاری اطلاعی در دست نیست.

مطالعه بیشتر »

بازداشت یک شهروند بلوچ توسط نیروهای لباس شخصی در زاهدان  به گزارش حال وش/ روز گذشته ۳ بهمن ماه ۱۴۰۱، یک شهروند بلوچ توسط نیروهای لباس شخصی در زاهدان بازداشت و به مکاننامعلومی منتقل شد. هویت این شهروند بلوچ «امید مالکی (براهویی)» اهل زاهدان احراز شده است. به گفته یک منبع مطلع:« امید روز گذشته توسط ماموران لباس شخصی بازداشت شد و تاکنون هیچ اطلاعی از وضعیت او در دسترسنیست». بنا به گفته شهروندان زاهدانی به گزارشگر حال وش، طی روزهای اخیر تعداد زیادی از جوانان بلوچ در مناطق مختلف شهر زاهدانتوسط نیروهای نظامی و لباس شخصی با خشونت تمام بازداشت شده اند که تا لحظه تنظیم گزارش هیچ اطلاعی از وضعیت شان دردسرس نیست. قابل ذکر است بدنبال اعتراضات اخیر در سیستان و بلوچستان تعداد زیادی از شهروندان و از جمله کودکان زیر ۱۸سال بدون دلیل و برخلاف روال قانونی بازداشت شده اند که از سرنوشت بسیاری اطلاعی در دست نیست.

مطالعه بیشتر »

بازداشت یک شهروند بلوچ توسط نیروهای نظامی در زاهدان  به گزارش حال وش/ روز گذشته ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱، یک شهروند بلوچ توسط نیروهای نظامی در زاهدان بازداشت و به مکان نامعلومیمنتقل شد. هویت این شهروند بلوچ «علی میربلوچزهی» اهل زاهدان احراز شده است. به گفته یک منبع مطلع:« علی روز گذشته در مسیر  مصلی و نزدیک مسجد مکی زاهدان توسط نیروهای نظامی بازداشت شده است». از محل نگهداری و وضعیت علی تا لحظه تنظیم گزارش اطلاعی در دست نیست. بنا به گفته شهروندان زاهدانی به گزارشگر حال وش، طی روزهای اخیر تعداد زیادی از جوانان بلوچ در مناطق مختلف شهر زاهدانتوسط نیروهای نظامی و لباس شخصی با خشونت تمام بازداشت شده اند که تا لحظه تنظیم گزارش هیچ اطلاعی از وضعیت شان دردسرس نیست. قابل ذکر است بدنبال اعتراضات اخیر در سیستان و بلوچستان تعداد زیادی از شهروندان و از جمله کودکان زیر ۱۸سال بدون دلیل و برخلاف روال قانونی بازداشت شده اند که از سرنوشت بسیاری اطلاعی در دست نیست.

مطالعه بیشتر »

بازداشت یک شهروند بلوچ توسط نیروهای لباس شخصی در زاهدان  به گزارش حال وش/ روز گذشته ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱، یک شهروند بلوچ توسط نیروهای لباس شخصی در زاهدان بازداشت و به مکاننامعلومی منتقل شد. هویت این شهروند بلوچ «منصور باجی زهی (مینگل)» اهل زاهدان احراز شده است. به گفته یک منبع مطلع:« منصور روز گذشته در مسیر  بازگشت به منزلش از سمت مصلی زاهدان توسط ماموران لباس شخصی که باسه دستگاه خودرو بودند بازداشت شد». از محل نگهداری و وضعیت منصور باجی زهی تا لحطه تنظیم گزارش اطلاعی در دست نیست. بنا به گفته شهروندان زاهدانی به گزارشگر حال وش، طی روزهای اخیر تعداد زیادی از جوانان بلوچ در مناطق مختلف شهر زاهدانتوسط نیروهای نظامی و لباس شخصی با خشونت تمام بازداشت شده اند که تا لحظه تنظیم گزارش هیچ اطلاعی از وضعیت شان دردسرس نیست. قابل ذکر است بدنبال اعتراضات اخیر در سیستان و بلوچستان تعداد زیادی از شهروندان و از جمله کودکان زیر ۱۸سال بدون دلیل و برخلاف روال قانونی بازداشت شده اند که از سرنوشت بسیاری اطلاعی در دست نیست.

مطالعه بیشتر »

بازداشت یک نوجوان بلوچ توسط نیروهای نظامی در زاهدان  به گزارش حال وش/ یک نوجوان بلوچ در روز ۲۸ دی ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای نظامی در زاهدان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقلشد. هویت این شهروند بلوچ «اسماعیل اربابی» اهل زاهدان احراز شده است. به گفته یک منبع مطلع:«اسماعیل از خانه برای خرید وسایل خارج شده که در خیابان توسط نیروهای نظامی بازداشت و تاکنون هیچاطلاعی از وضعیت وی در دسترس نیست». بنا به گفته شهروندان زاهدانی به گزارشگر حال وش، طی روزهای اخیر تعداد زیادی از جوانان بلوچ در مناطق مختلف شهر زاهدانتوسط نیروهای نظامی و لباس شخصی با خشونت تمام بازداشت شده اند که تا لحظه تنظیم گزارش هیچ اطلاعی از وضعیت شان دردسرس نیست. قابل ذکر است بدنبال اعتراضات اخیر در سیستان و بلوچستان تعداد زیادی از شهروندان و از جمله کودکان زیر ۱۸سال بدون دلیل و برخلاف روال قانونی بازداشت شده اند که از سرنوشت بسیاری اطلاعی در دست نیست.

مطالعه بیشتر »

صدور ۲ سال حبس برای «امین درزاده» یکی از بازداشتیان اعتراضات چابهار بعد از گذشت ۱۱۱ روز احراز هویت شد به گزارش حال وش/  «امین درزاده» شهروند بلوچ که در جریان اعتراضات چابهار در ۶ مهرماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی بازداشتشده بود به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد. به گفته یک منبع مطلع:«امین در روز ۶ مهرماه در چابهار توسط نیروهای امنیتی بازداشت و سپس به زاهدان منتقل شد و در طی مدتبازداشت مورد شکنجه قرار گرفته است در حالی که وی در اعتراضات چابهار حضور نداشته است». امین درزاده متولد ۱۲ تیر ۱۳۷۴ فرزند محمد رفیعی اهل قصرقند و ساکن چابهار احراز شده است. گفتنی است امین بدون حق داشتن وکیل انتخابی از دادگاه انقلاب زاهدان به ۲ حبس تعزیری محکوم شده و اکنون در زندان مرکزیزاهدان بسر میبرد. قابل ذکر است بدنبال اعتراضات اخیر در سیستان و بلوچستان تعداد زیادی از شهروندان و از جمله کودکان زیر ۱۸سال بدون دلیل و برخلاف روال قانونی بازداشت شده اند که از سرنوشت بسیاری اطلاعی در دست نیست.

مطالعه بیشتر »

بازداشت ۶ نوجوان بلوچ توسط اطلاعات سپاه در ۱۳ دی ماه ۱۴۰۱، در زاهدان که وضعیت نگران کننده ای دارند به گزارش حال وش/ شش نوجوان بلوچ  که روز ۱۳ دی ماه  ۱۴۰۱، توسط نیروهای اطلاعات سپاه در زاهدان بازداشت شده اند دروضعیت نگران کننده و بیخبری قرار دارند. هویت چهار تن از این نوجوان «یاسین کبدانی» فرزند غلامعلی، «بنیامین کوهکن»، «الیاس کوهکن»  هر دو فرزند حمیدرضا و‌ «محمددرویش نارویی» فرزند عبدالرحمن جملگی اهل و ساکن زاهدان احراز شده اند. به گفته یک منبع مطلع:« این نوجوانان به شدت تحت شکنجه برای اعترافات اجباری قرار گرفتند و با وجود پیگیریهای مکررخانوادههایشان تا کنون مسئولین قضایی و امنیتی هیچ گونه پاسخی به آنان نداده اند». در همین راستا و یک روز بعد از بازداشت این نوجوانان در ۱۴ دی ماه ۱۴۰۱، در ساعت ۲۱:۵۰ خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاهپاسداران فیلمی از اعترافات اجباری پخش کرد که در آن ویدیو دو نوجوان علیه خود اعترافاتی تحت عنوان تیراندازی به خودروهای گشتانتظامی در زاهدان را به خود نسبت دادند که این این منبع مطلع نفر اول را بنیامین کوهکن و نفر دوم را یاسین کبدانی عنوان میکند. گفتنی است خودرو و تلفن همراه پدر یاسین توسط نیروهای امنیتی ضبط شده است. قابل ذکر است بدنبال اعتراضات اخیر در سیستان و بلوچستان تعداد زیادی از شهروندان و از جمله کودکان زیر ۱۸سال بدون دلیل و برخلاف روال قانونی بازداشت شده اند که از سرنوشت بسیاری اطلاعی در دست نیست.

مطالعه بیشتر »

احراز هویت ۸۳ تن از دست کم ۱۱۴ نفر از بازداشت شدگان زاهدان طی هفته روز اخیر به گزارش حال وش/ احراز هویت ۸۳ تن از ۱۱۴ نفر از بازداشت شدگان زاهدان که از تاریخ ۱۱ دی ماه تا ۱۶ دی ماه توسط نیروهایامنیتی و نظامی بازداشت شده اند به شرح زیر می باشد: ۱- بنیامین کوهکن ۱۶ ساله فرزند حمیدرضا ۲- محمد گرگیج ۱۸ ساله ۳- اسحاق ریگی ۲۳ فرزند محمد ۴-محمد براهویی از منطقه کشاورز  ۵-علی براهویی از منطقه کشاورز  ۶- الیاس ریگی پورکریمی( براهویی) فرزند عبدالخالق  ۷-نعمت الله سرگلزاهی ۸-احسان سرگلزاهی  ۹- کریم کشانی ۱۰- سعید (فامیل نامشخص)  ۱۱- یاسین ارباب ۱۸ ساله  فرزند سخی  ۱۲- بلال (یاسر) توتازهی ۱۷ ساله   ۱۳- احسان ایدون ۱۴ ساله ۱۴- الیاس کوهکن ۱۹ ساله فرزند حمید رضا  ۱۵- منصور سارانی منطقه کوثر ۱۶- احسان رخشانی سن 17سال فرزند عبدالقادر محل بازداشت خیابان کوثر ۱۷_ مهدی نارویی ۲۰ ساله ۱۸_ عارف (فامیل نامشخص) ١٩_ عمر رخشانی ۱۵ ساله  ٢٠_ مجتبی محمدانی  ۲۸ ساله  ٢١_ احسان ریگی ۲۳ ساله فرزند محمد ۲۲- فرشید قنبرزهی گرگیج فرزند رضا ۲۱ساله ۲۳- علی دهمرده  ۲۴- رضا صفرزایی ۱۸ ساله منطقه شیرآباد ۲۵- روزبه براهویی فرزند قدوس ۱۶ ساله ساکن منطقه کوثر زاهدان ۲۶- شهاب شهنوازی ۲۴ساله  ۲۷- ایوب ریگی ساکن کوثر  ۲۸- ایرج سالارزهی ۲۰ ساله ساکن خیابان مزاری ۲۹- محمد عاصف خارکوهی  ۳۰- مجید خارکوهی  ۳۱- مراد خارکوهی  ۳۲- محمد خارکوهی  ۳۳- جبار خارکوهی  ۳۴- ابراهیم خارکوهی  ۳۵- اسماعیل خارکوهی  ۳۶- غفور دهمرده ۳۷- کامبیز ریگی ۲۵ ساله ۳۸- شهریار حسن زهی ۳۹- عادل محمد زهی ۱۸ ساله فرزند کریم ۴۰- شکور ریگی ۴۱- حنظله جمال زایی ۴۲- عمر کبدانی ۱۴ ساله ف رحمت الله ۴۳- علی اکبر پاسبان براهویی فرزند لال محمد  ۴۴- طاها نارویی ۱۷ ساله ۴۵- ابوبکر شهنوازی فرزند نعمت الله ۱۸ ساله (منطقه کشاورز) ۴۶- شعیب قنبرزهی ۲۲ ساله فرزند محمد شفیع  ۴۷- صالح قنبرزهی۲۳ ساله فرزند پرویز (منطقه شیرآباد) …

مطالعه بیشتر »