شنبه , آذر ۱۱ ۱۴۰۲
خبر فوری

تعداد شهروندان بازداشت شده ۷۲ ساعت گذشته(از ۷ مهرماه ۱۴۰۲ تا ۹ مهرماه ۱۴۰۲) در زاهدان، خاش،میرجاوه و چابهار دستکم به دستکم ۲۱۶ تن رسید

به گزارش حال وش/ با احراز هویت ۴۵ تن دیگر تعداد شهروندان بلوچ بازداشتی احراز شده از روز جمعه ۷ مهرماه ۱۴۰۲ تا لحظه تنظیم گزارش( در طی ۷۲ ساعت) توسط نیروهای نظامی و امنیتی در زاهدان، خاش،میرجاوه و چابهار به ۱۱۰ نفر از جمله ۳۲ کودک و تعداد بازداشتیان به دستکم ۲۱۶ نفر افزایش پیدا کرد.

هویت ۱۱۰ تن از شهروندان بازداشتی بلوچ در زاهدان،خاش،میرجاوه و چابهار به شرح زیر است:

۱_زبیر نوتیزهی فرزند برکت ۱۷ ساله _زاهدان

۲_‌سلمان نوتیزهی فرزند عزیز ۱۸ ساله زاهدان

۳_ شهاب نوتیزهی فرزند جیهند ۱۹ ساله زاهدان

۴_ رامین شه بخش ۲۶ ساله فرزند محمد زاهدان

۵_اسماعیل براهویی زاهدان

۶_ادریس گمشادزهی ۲۱ ساله فرزند یوسف زاهدان

۷_غفور گرگیج زاهدان

۸_حارث بلوچ زاهدان

۹_علی لجه ای زاهدان

۱۰_یاسر ظفر نارویی فرزند عبدالصمد ۲۰ ساله زاهدان

۱۱_رحمت الله کبدانی فرزند اسماعیل زاهدان

۱۲_احمد میربلوچزهی ۲۸ ساله زاهدان

۱۳_ ابراهیم کبدانی فرزند نظر زاهدان

۱۴_محمد عالیزهی زاهدان

۱۵_حنیف رخشانی زاهدان

۱۶_احمد نارویی ۲۵ ساله خاش

۱۷_سعید نارویی خاش

۱۸_ فامیلی گمشادزهی (نام نامشخص) خاش

۱۹_فامیلی گمشادزهی(نام نامشخص) خاش

۲۰_حامد براهویی حدودا ۱۷ ساله خاش

۲۱_یعقوب گمشادزهی زاهدان

۲۲_امیر حمزه علیزهی فرزند حاجی گل ۱۷ ساله زاهدان

۲۳_عبدالمتین اربابی فرزند محمد امین ۱۹ ساله زاهدان

۲۴_مسعود حسین بر فرزند صاحبداد زاهدان

۲۵_ یاسر ریگی میرجاوه

۲۶_محمدامین شهنوازی میرجاوه

۲۷_زکریا نصرویی ریگی میرجاوه

۲۸_با فامیل علیزهی شه بخش(نام نامشخص) میرجاوه

۲۹_دانیال ملازهی ۱۶ ساله فرزند درمحمد خاش

۳۰_بنیامین ملازهی ۱۴ ساله فرزند درمحمد خاش

۳۱_عمر بلوچ ۱۷ ساله زاهدان

۳۲-وحید پیمانه فرزند مجید زاهدان

۳۳-سدیس سالارزهی ۱۸ ساله فرزند پیرداد زاهدان

۳۴-خلیل براهویی‌هرمزی فرزند الهیار زاهدان

۳۵-الیاس نهتانی ۲۵ ساله فرزند عزیزالله زاهدان

۳۶-منصور سارانی زاهدان

۳۷-منصور شهنوازی زاهدان

۳۸-حسین کاشانی ۱۷ ساله زاهدان

۳۹-سدیس کاشانی ۱۸ ساله زاهدان

۴۰-صابر جدگال فرزند رحیم بخش چابهار

۴۱-جاسم جنگارکی فرزند شیرمحمد چابهار

۴۲-عنایت‌الله گرگیج زاهدان

۴۳-جاوید براهویی زاهدان

۴۴-مهدی براهویی(مینگل) ۱۸ ساله زاهدان

۴۵-متین ریگی ۱۵ ساله فرزند نادر خاش

۴۶-الیاس پهلوانی ۱۵ ساله فرزند سخی زاهدان

۴۷-آصف کردی ۱۵ ساله فرزند خالد زاهدان

۴۸-حنیف رخشانی ۲۰ ساله فرزند مجید زاهدان

۴۹_مبین کهرازهی ۱۳ ساله زاهدان

۵۰-یونس ریگی ۱۷ ساله زاهدان

۵۲-ابوبکر بلوچی ۲۳ ساله فرزند ابراهیم زاهدان

۵۲-حبیب تیموری ۱۷ ساله فرزند عبدالله (طلبه) زاهدان

۵۳-زبیر قنبرزهی ۱۷ ساله زاهدان

۵۴-محسن کبدانی ۱۷ ساله فرزند امان الله زاهدان

۵۵-صادق شاهوزهی ۱۴ ساله

۵۶-حسین شه‌بخش(آنشینی) فرزند درمحمد زاهدان

۵۷-منصور شهنواززاده زاهدان

۵۸-محمدیعقوب گمشادزهی از ریش سفیدان طایفه گمشادزهی زاهدان

۵۹-نادر براهویی ۱۸ ساله فرزند شاه‌نظر خاش

۶۰-رضا رخشانی زاهدان

۶۱-شهرام براهویی ۲۰ ساله فرزند محمد زاهدان

۶۲-حامد کبدانی ۱۷ ساله زاهدان

۶۳-رضا شاهوزهی ۱۸ ساله زاهدان

۶۴-عرفان کاشانی ۲۲ ساله فرزند داود زاهدان

۶۵-عبدالوهاب یاراحمدزهی زاهدان

۶۶-محمد صفرزایی (زاهدان)

۶۷-سعید شه‌بخش ۱۴ ساله (زاهدان)

۶۸-سعید شادخوری (شاهوزهی) ۱۴ ساله(زاهدان)

۶۹-وسیم هوت (چابهار)

۷۰-بنیامین براهویی(مینگل) ۱۵ ساله فرزند اشرف(زاهدان)

۷۱-رحمت‌الله کُبدانی (زاهدان)

۷۲-عنایت‌الله گرگیج فرزند عبدالله (زاهدان)

۷۳-مبین براهویی ۱۶ ساله (زاهدان)

۷۴-شیر براهویی (زاهدان)

۷۵-کبیر رئیسی فرزند فقیرمحمد(چابهار)

۷۶-محمدامین کاشانی ۲۳ ساله (زاهدان)

۷۷-عرفان کاشانی ۲۲ ساله (زاهدان)

۷۸-محمد گرگیح ۱۵ ساله فرزند حبیب‌الله(زاهدان)

۷۹-اسامه شهنوازی ۱۶ ساله فرزند محمدشریف(خاش)

۸۰-دانیال ملازهی ۱۶ ساله (خاش)

۸۱-اسماعیل ماککی ۲۰ ساله (زاهدان) | قبل از بازداشت مورد اصابت گلوله ساچمه ای

۸۲-حمید براهویی ۱۹ ساله فرزند قادر (زاهدان)

۸۳-دادالله براهویی ۲۲ ساله فرزند جماگل(زاهدان) | برادر شهیدجمعه خونین

۸۴-علی براهویی ۱۶ ساله فرزند عبدالغنی (زاهدان)

۸۵-محمد صفرزایی ۱۹ ساله (زاهدان)

۸۶-جمشید نارویی ۲۰ ساله (زاهدان)

۸۷-محمد نورزهی ۱۸ ساله (زاهدان)

۸۸-عبدالجبار ماککی فرزند عبدالستار (زاهدان)

۸۹-سلمان ریگی ۱۵ ساله (زاهدان)

۹۰-جواد گرگیج ۱۷ ساله (زاهدان)

۹۱-یاسین براهویی‌باجی‌زهی ۲۰ ساله (زاهدان)

۹۲-بلال براهویی ۲۱ ساله فرزند امان‌الله(زاهدان)

۹۳-عادل عیسی‌زهی ۲۰ ساله فرزند محمدظاهر (زاهدان)

۹۴-محمد عیسی‌زهی ۲۳ ساله فرزند مدد (زاهدان)

۹۵-ابراهیم عیسی‌زهی ۲۵ ساله فرزند رحمان

۹۶-محمد نُهتانی ۱۷ ساله فرزند عبدالله (زاهدان)

۹۷-علی شهنوازی ۱۸ ساله (زاهدان)

۹۸-سلمان ریگی ۱۶ ساله (زاهدان)

۹۹-علیرضا شاهوزهی ۱۸ ساله (زاهدان)

۱۰۰-محمد گرگیج (زاهدان)

۱۰۱-عبدالله گرگیج (زاهدان)

۱۰۲-امیر نارویی ۱۸ ساله فرزند غلام زاهدان

۱۰۳-یاسین زاروزهی ۱۹ ساله فرزند عبدالحمید (زاهدان)

۱۰۴-مبین عالیزهی ۱۸ ساله (زاهدان)

۱۰۵-یحیی دهمرده فرزند شیرآقا (زاهدان)

۱۰۶-عیسی دهمرده فرزند شیرآقا (زاهدان)

۱۰۷-محمدصالح زاروزهی ۱۵ ساله (زاهدان)

۱۰۸_زبیر قنبرزهی ۱۷ ساله زاهدان

۱۰۹_گل محمد قنبرزهی ۲۵ ساله زاهدان

۱۱۰_اسماعیل صفرزهی ۱۶ سال فرزند ابراهیم

از هویت سایر شهروندان بازداشت شده تا لحظه تنظیم گزارش اطلاعی در دسترس نیست.

گفتنی است از ۱۱۰ نفر احراز هویت شده از مجموع دستکم ۲۱۶ بازداشتی دو روز گذشته تعداد ۳۲ تن کودکان زیر ۱۸ سال می باشند که با خشونت و ضرب و شتم بصورت فله ای بازداشت و از وضعیت آنان اطلاعی در دست نیست.

apk Cpo333 Menang128 gacor situs-topstar999/a> todaycpo333/a> menang128-mudah-win/a> login-cpo333/a> e-wallet-topstar999/a> home-cpo333/a> home-cpo333/a> e-wallet-topstar999/a> masukcpo/a> cpo333 cpo333 cpo333 hokimenang128 cpo333 sbsbet188 bir365 slot thailand slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor cpo333r slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor rtplivetop999 slot-thailand slot gacor online/a> slot mahjong ways2/a> slot Pragmatic/a> daftar menang128/a> Slot menang128/a> Slot Cpo333 gacor/a> Slot Gacor Cpo333/a> Slot Cpo333 terpercaya/a> Slot Cpo333 terpercaya/a> situs-cpo333/a> topstar999 aman dan terpercaya/a> topstar999 aman dan terpercaya/a> topstar999 terbaik/a> topstar999/a> cpo333-login/a> situs android4d situs terpercaya situs android4d situs bir365 situs bir365 situs bir365 situs bir365 situs android4d situs android4d situs android4d situs android4d situs android4d situs android4d situs android4d situs android4d situs bir365 situs sbs188bet situs rgm168 situs android4d situs birtoto situs bir123 situs metal303 situs android4d situs android4d situs android4d situs android4d situs android4d situs android4d situs android4d situs android4d situs android4d situs bir365 situs sbs188 situs rgm168 situs metal303 situs android4d situs birtoto situs birasia situs bir123 login-cpo333 daftar-cpo333 slot-mahjong-cpo333 slot-maxwin-cpo333 slot-88-cpo333 custemer-service-cpo333 bonus-cpo333 cerita dewasa cerita dewasa cerita dewasa cerita dewasa situs metal303 situs jitu situs viral situs baru polamaxwin bonus-depo metal303antirungkad metal303gacor situs bir365 situs sbs188bet situs rgm168 situs birasia situs birtoto situs android4d situs bir123 anti-rungkad-metal303 kakekmetal303 zeus-metal303 slot-gacor-maxwin jamingacor pola-jitu-metal303 trikmaxwinmetal303 Bir365-gacor Sbs188-gacor Rgm168-gacor Birasia-gacor Birtoto-gacor Android4d-gacor Bir123-gacor Metal303-gacor Metal303-pgshoft Bir365-pgshoft Sbs188-pgshoft Rgm168-pgshoft Birasia-pgshoft Bir365-antirungkad Birtoto-pgshoft Android4d-pgshofttps://metal303gampangmenang.goodshot.id/" style="display: none">metal303gampangmenang situs-gacor gampang-maxwin slot-mahjong-metal303 metal303-terbaik polajitumetal303 slot88-thailand-metal303 slot-gacor-metal303 promo-bonus-metal303 pgshoft-metal303 aman-terpercaya bonus-tiap-hari banjir-petir-metal303 Bir123-pgshoft Android4d-antirungkad Birtoto-antirungkad Birasia-antirungkad Bir123-antirungkad mahjong slot-mahjong slot777 slot-habanero slot-zeus slot88 slot-thailand slot-maxwin slot-mahjong slot-pragmatic mahjong-megaways mahjong-megaways slot-thailand slot-thailand slot-habanero slot-habanero slot-mahjong slot-mahjong slot-thailand slot-thailand slot-zeus slot88 slot-thailand slot-88 mahjong-megaways mahjong-megaways >slot dana slot dana cpo333-login slot slot-nolimit-city bonus-cpo333 slot-zeus slot-Thailand slot-maxwin slot-Mahjong slot-777 slot-dana slot-ovo slot-777 slot-88
Warning: Use of undefined constant   - assumed ' ' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/haalvsho/public_html/wp-content/themes/sahifa/footer.php on line 1