پنجشنبه , خرداد ۳۱ ۱۴۰۳
خبر فوری

تعداد شهروندان بازداشت شده ۷۲ ساعت گذشته(از ۷ مهرماه ۱۴۰۲ تا ۹ مهرماه ۱۴۰۲) در زاهدان، خاش،میرجاوه و چابهار دستکم به دستکم ۲۱۶ تن رسید

به گزارش حال وش/ با احراز هویت ۴۵ تن دیگر تعداد شهروندان بلوچ بازداشتی احراز شده از روز جمعه ۷ مهرماه ۱۴۰۲ تا لحظه تنظیم گزارش( در طی ۷۲ ساعت) توسط نیروهای نظامی و امنیتی در زاهدان، خاش،میرجاوه و چابهار به ۱۱۰ نفر از جمله ۳۲ کودک و تعداد بازداشتیان به دستکم ۲۱۶ نفر افزایش پیدا کرد.

هویت ۱۱۰ تن از شهروندان بازداشتی بلوچ در زاهدان،خاش،میرجاوه و چابهار به شرح زیر است:

۱_زبیر نوتیزهی فرزند برکت ۱۷ ساله _زاهدان

۲_‌سلمان نوتیزهی فرزند عزیز ۱۸ ساله زاهدان

۳_ شهاب نوتیزهی فرزند جیهند ۱۹ ساله زاهدان

۴_ رامین شه بخش ۲۶ ساله فرزند محمد زاهدان

۵_اسماعیل براهویی زاهدان

۶_ادریس گمشادزهی ۲۱ ساله فرزند یوسف زاهدان

۷_غفور گرگیج زاهدان

۸_حارث بلوچ زاهدان

۹_علی لجه ای زاهدان

۱۰_یاسر ظفر نارویی فرزند عبدالصمد ۲۰ ساله زاهدان

۱۱_رحمت الله کبدانی فرزند اسماعیل زاهدان

۱۲_احمد میربلوچزهی ۲۸ ساله زاهدان

۱۳_ ابراهیم کبدانی فرزند نظر زاهدان

۱۴_محمد عالیزهی زاهدان

۱۵_حنیف رخشانی زاهدان

۱۶_احمد نارویی ۲۵ ساله خاش

۱۷_سعید نارویی خاش

۱۸_ فامیلی گمشادزهی (نام نامشخص) خاش

۱۹_فامیلی گمشادزهی(نام نامشخص) خاش

۲۰_حامد براهویی حدودا ۱۷ ساله خاش

۲۱_یعقوب گمشادزهی زاهدان

۲۲_امیر حمزه علیزهی فرزند حاجی گل ۱۷ ساله زاهدان

۲۳_عبدالمتین اربابی فرزند محمد امین ۱۹ ساله زاهدان

۲۴_مسعود حسین بر فرزند صاحبداد زاهدان

۲۵_ یاسر ریگی میرجاوه

۲۶_محمدامین شهنوازی میرجاوه

۲۷_زکریا نصرویی ریگی میرجاوه

۲۸_با فامیل علیزهی شه بخش(نام نامشخص) میرجاوه

۲۹_دانیال ملازهی ۱۶ ساله فرزند درمحمد خاش

۳۰_بنیامین ملازهی ۱۴ ساله فرزند درمحمد خاش

۳۱_عمر بلوچ ۱۷ ساله زاهدان

۳۲-وحید پیمانه فرزند مجید زاهدان

۳۳-سدیس سالارزهی ۱۸ ساله فرزند پیرداد زاهدان

۳۴-خلیل براهویی‌هرمزی فرزند الهیار زاهدان

۳۵-الیاس نهتانی ۲۵ ساله فرزند عزیزالله زاهدان

۳۶-منصور سارانی زاهدان

۳۷-منصور شهنوازی زاهدان

۳۸-حسین کاشانی ۱۷ ساله زاهدان

۳۹-سدیس کاشانی ۱۸ ساله زاهدان

۴۰-صابر جدگال فرزند رحیم بخش چابهار

۴۱-جاسم جنگارکی فرزند شیرمحمد چابهار

۴۲-عنایت‌الله گرگیج زاهدان

۴۳-جاوید براهویی زاهدان

۴۴-مهدی براهویی(مینگل) ۱۸ ساله زاهدان

۴۵-متین ریگی ۱۵ ساله فرزند نادر خاش

۴۶-الیاس پهلوانی ۱۵ ساله فرزند سخی زاهدان

۴۷-آصف کردی ۱۵ ساله فرزند خالد زاهدان

۴۸-حنیف رخشانی ۲۰ ساله فرزند مجید زاهدان

۴۹_مبین کهرازهی ۱۳ ساله زاهدان

۵۰-یونس ریگی ۱۷ ساله زاهدان

۵۲-ابوبکر بلوچی ۲۳ ساله فرزند ابراهیم زاهدان

۵۲-حبیب تیموری ۱۷ ساله فرزند عبدالله (طلبه) زاهدان

۵۳-زبیر قنبرزهی ۱۷ ساله زاهدان

۵۴-محسن کبدانی ۱۷ ساله فرزند امان الله زاهدان

۵۵-صادق شاهوزهی ۱۴ ساله

۵۶-حسین شه‌بخش(آنشینی) فرزند درمحمد زاهدان

۵۷-منصور شهنواززاده زاهدان

۵۸-محمدیعقوب گمشادزهی از ریش سفیدان طایفه گمشادزهی زاهدان

۵۹-نادر براهویی ۱۸ ساله فرزند شاه‌نظر خاش

۶۰-رضا رخشانی زاهدان

۶۱-شهرام براهویی ۲۰ ساله فرزند محمد زاهدان

۶۲-حامد کبدانی ۱۷ ساله زاهدان

۶۳-رضا شاهوزهی ۱۸ ساله زاهدان

۶۴-عرفان کاشانی ۲۲ ساله فرزند داود زاهدان

۶۵-عبدالوهاب یاراحمدزهی زاهدان

۶۶-محمد صفرزایی (زاهدان)

۶۷-سعید شه‌بخش ۱۴ ساله (زاهدان)

۶۸-سعید شادخوری (شاهوزهی) ۱۴ ساله(زاهدان)

۶۹-وسیم هوت (چابهار)

۷۰-بنیامین براهویی(مینگل) ۱۵ ساله فرزند اشرف(زاهدان)

۷۱-رحمت‌الله کُبدانی (زاهدان)

۷۲-عنایت‌الله گرگیج فرزند عبدالله (زاهدان)

۷۳-مبین براهویی ۱۶ ساله (زاهدان)

۷۴-شیر براهویی (زاهدان)

۷۵-کبیر رئیسی فرزند فقیرمحمد(چابهار)

۷۶-محمدامین کاشانی ۲۳ ساله (زاهدان)

۷۷-عرفان کاشانی ۲۲ ساله (زاهدان)

۷۸-محمد گرگیح ۱۵ ساله فرزند حبیب‌الله(زاهدان)

۷۹-اسامه شهنوازی ۱۶ ساله فرزند محمدشریف(خاش)

۸۰-دانیال ملازهی ۱۶ ساله (خاش)

۸۱-اسماعیل ماککی ۲۰ ساله (زاهدان) | قبل از بازداشت مورد اصابت گلوله ساچمه ای

۸۲-حمید براهویی ۱۹ ساله فرزند قادر (زاهدان)

۸۳-دادالله براهویی ۲۲ ساله فرزند جماگل(زاهدان) | برادر شهیدجمعه خونین

۸۴-علی براهویی ۱۶ ساله فرزند عبدالغنی (زاهدان)

۸۵-محمد صفرزایی ۱۹ ساله (زاهدان)

۸۶-جمشید نارویی ۲۰ ساله (زاهدان)

۸۷-محمد نورزهی ۱۸ ساله (زاهدان)

۸۸-عبدالجبار ماککی فرزند عبدالستار (زاهدان)

۸۹-سلمان ریگی ۱۵ ساله (زاهدان)

۹۰-جواد گرگیج ۱۷ ساله (زاهدان)

۹۱-یاسین براهویی‌باجی‌زهی ۲۰ ساله (زاهدان)

۹۲-بلال براهویی ۲۱ ساله فرزند امان‌الله(زاهدان)

۹۳-عادل عیسی‌زهی ۲۰ ساله فرزند محمدظاهر (زاهدان)

۹۴-محمد عیسی‌زهی ۲۳ ساله فرزند مدد (زاهدان)

۹۵-ابراهیم عیسی‌زهی ۲۵ ساله فرزند رحمان

۹۶-محمد نُهتانی ۱۷ ساله فرزند عبدالله (زاهدان)

۹۷-علی شهنوازی ۱۸ ساله (زاهدان)

۹۸-سلمان ریگی ۱۶ ساله (زاهدان)

۹۹-علیرضا شاهوزهی ۱۸ ساله (زاهدان)

۱۰۰-محمد گرگیج (زاهدان)

۱۰۱-عبدالله گرگیج (زاهدان)

۱۰۲-امیر نارویی ۱۸ ساله فرزند غلام زاهدان

۱۰۳-یاسین زاروزهی ۱۹ ساله فرزند عبدالحمید (زاهدان)

۱۰۴-مبین عالیزهی ۱۸ ساله (زاهدان)

۱۰۵-یحیی دهمرده فرزند شیرآقا (زاهدان)

۱۰۶-عیسی دهمرده فرزند شیرآقا (زاهدان)

۱۰۷-محمدصالح زاروزهی ۱۵ ساله (زاهدان)

۱۰۸_زبیر قنبرزهی ۱۷ ساله زاهدان

۱۰۹_گل محمد قنبرزهی ۲۵ ساله زاهدان

۱۱۰_اسماعیل صفرزهی ۱۶ سال فرزند ابراهیم

از هویت سایر شهروندان بازداشت شده تا لحظه تنظیم گزارش اطلاعی در دسترس نیست.

گفتنی است از ۱۱۰ نفر احراز هویت شده از مجموع دستکم ۲۱۶ بازداشتی دو روز گذشته تعداد ۳۲ تن کودکان زیر ۱۸ سال می باشند که با خشونت و ضرب و شتم بصورت فله ای بازداشت و از وضعیت آنان اطلاعی در دست نیست.

cpo333 topstar999 cerah365 cerah365 cerah365 login cerah365 daftar cerah365 link cerah365 link daftar cerah365 link login cerah365 link daftar login cerah365 login cpo333 cpo333 link daftar cerah365 panduan topstar999 alternatif topstar999 slot thailand pg slot slot dubai cpo333 topstar999 cerah365 scatter hitam slot thailand slot pulsa pg slot scatter hitam bir123 slot thailand slot 10k slot pulsa pg slot scatter hitam slot thailand slot 10k slot pulsa pg slot wap cpo333 cpo333 mobile cpo333 android topstar999 wap alternatif topstar999 alternatif cpo333 daftar cpo333 link cpo333 topstar999 topstar999 topstar999 topstar999 topstar999 topstar999 topstar999 topstar999
Warning: Use of undefined constant   - assumed ' ' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/haalvsho/public_html/wp-content/themes/sahifa/footer.php on line 1