شنبه , اسفند ۵ ۱۴۰۲

بازداشت دست کم ۱۸۵ شهروند بلوچ در طی ۳۰ روز گذشته در زاهدان

به گزارش حال وش/ دست کم ۱۸۵ تن از شهروندان بلوچ که در طی یک ماه اخیر از تاریخ ۱۱ دی ماه ۱۴۰۱ تا ۱۱ بهمن ماه  ۱۴۰۱،توسط نیروهای نظامی و امنیتی در زاهدان بازداشت شده اند که هویت ۱۲۵ تن از این تعداد توسط سازمان  حال وش احراز شده است، 

قابل ذکر است ۲۹ تن از این بازداشت شدگان زیر ۱۸ سال سن دارند.

همچنین مجموعه حال وش تاکید میکند طبق منابع مختلف رسیده به این سازمان با توجه به جو شدید امنیتی و بازداشت های فله ای وگسترده و همچنین قطعی اینترنت و تهدید خانواده ها از سوی دستگاه های امنیتی آمار واقعی بازداشت شدگان بیش از رقم اعلام شدهاست.

۱- بنیامین کوهکن ۱۶ ساله فرزند حمیدرضا (بازداشتیان ۱۱ دیماه تا ۱۳ دیماه)

۲- محمد گرگیج ۱۸ ساله (بازداشتیان ۱۱ دیماه تا ۱۳ دیماه)

۳- اسحاق ریگی ۲۳ فرزند محمد (بازداشتیان ۱۱ دیماه تا ۱۳ دیماه)

۴-محمد براهویی از منطقه کشاورز (بازداشتیان ۱۱ دیماه تا ۱۳ دیماه)

۵-علی براهویی از منطقه کشاورز (بازداشتیان ۱۱ دیماه تا ۱۳ دیماه)

۶- الیاس ریگی پورکریمی( براهویی) فرزند عبدالخالق (بازداشتیان ۱۱ دیماه تا ۱۳ دیماه)

۷-نعمت الله سرگلزاهی (بازداشتیان ۱۱ دیماه تا ۱۳ دیماه)

۸-احسان سرگلزاهی (بازداشتیان ۱۱ دیماه تا ۱۳ دیماه)

۹- کریم کشانی (بازداشتیان ۱۱ دیماه تا ۱۳ دیماه)

۱۰- سعید (فامیل نامشخص) (بازداشتیان ۱۱ دیماه تا ۱۳ دیماه)

۱۱- یاسین کبدانی ۱۸ ساله  فرزند سخی (بازداشتیان ۱۱ دیماه تا ۱۳ دیماه)

۱۲- بلال (یاسر) توتازهی ۱۷ ساله (بازداشتیان ۱۱ دیماه تا ۱۳ دیماه)

۱۳- احسان ایدون ۱۴ ساله (بازداشتیان ۱۱ دیماه تا ۱۳ دیماه)

۱۴- الیاس کوهکن ۱۹ ساله فرزند حمید رضا (بازداشتیان ۱۱ دیماه تا ۱۳ دیماه)

۱۵- منصور سارانی منطقه کوثر (بازداشتیان ۱۱ دیماه تا ۱۳ دیماه)

۱۶- احسان رخشانی سن 17سال فرزند عبدالقادر

محل بازداشت خیابان کوثر (بازداشتیان ۱۱ دیماه تا ۱۳ دیماه)

۱۷_ مهدی نارویی ۲۰ ساله (بازداشتیان ۱۱ دیماه تا ۱۳ دیماه)

۱۸_ عارف (فامیل نامشخص) (بازداشتیان ۱۱ دیماه تا ۱۳ دیماه)

١٩_ عمر رخشانی ۱۵ ساله (بازداشتیان ۱۱ دیماه تا ۱۳ دیماه)

٢٠_ مجتبی محمدانی  ۲۸ ساله (بازداشتیان ۱۱ دیماه تا ۱۳ دیماه)

٢١_ احسان ریگی ۲۳ ساله فرزند محمد (بازداشتیان ۱۱ دیماه تا ۱۳ دیماه)

۲۲- فرشید قنبرزهی گرگیج فرزند رضا ۲۱ساله (بازداشتیان ۱۱ دیماه تا ۱۳ دیماه)

۲۳- علی دهمرده (بازداشتیان ۱۱ دیماه تا ۱۳ دیماه)

۲۴- رضا صفرزایی ۱۸ ساله منطقه شیرآباد (بازداشتیان ۱۱ دیماه تا ۱۳ دیماه)

۲۵- روزبه براهویی فرزند قدوس ۱۶ ساله ساکن منطقه کوثر زاهدان (بازداشتیان ۱۱ دیماه تا ۱۳ دیماه)

۲۶- شهاب شهنوازی ۲۴ساله (بازداشتیان ۱۱ دیماه تا ۱۳ دیماه)

۲۷- ایوب ریگی ساکن کوثر (بازداشتیان ۱۱ دیماه تا ۱۳ دیماه)

۲۸- ایرج سالارزهی ۲۰ ساله ساکن خیابان مزاری (بازداشتیان ۱۱ دیماه تا ۱۳ دیماه)

۲۹- محمد عاصف خارکوهی (بازداشتیان ۱۱ دیماه تا ۱۳ دیماه)

۳۰- مجید خارکوهی (بازداشتیان ۱۱ دیماه تا ۱۳ دیماه)

۳۱- مراد خارکوهی (بازداشتیان ۱۱ دیماه تا ۱۳ دیماه)

۳۲- محمد خارکوهی (بازداشتیان ۱۱ دیماه تا ۱۳ دیماه)

۳۳- جبار خارکوهی (بازداشتیان ۱۱ دیماه تا ۱۳ دیماه)

۳۴- ابراهیم خارکوهی (بازداشتیان ۱۱ دیماه تا ۱۳ دیماه)

۳۵- اسماعیل خارکوهی (بازداشتیان ۱۱ دیماه تا ۱۳ دیماه)

۳۶- غفور دهمرده (بازداشتیان ۱۱ دیماه تا ۱۳ دیماه)

۳۷- کامبیز ریگی ۲۵ ساله (بازداشتیان ۱۱ دیماه تا ۱۳ دیماه)

۳۸- شهریار حسن زهی (بازداشتیان ۱۱ دیماه تا ۱۳ دیماه)

۳۹- عادل محمد زهی ۱۸ ساله فرزند کریم (بازداشتیان ۱۱ دیماه تا ۱۳ دیماه)

۴۰- شکور ریگی (بازداشتیان ۱۱ دیماه تا ۱۳ دیماه)

۴۱- حنظله جمال زایی (بازداشتیان ۱۱ دیماه تا ۱۳ دیماه)

۴۲- عمر کبدانی ۱۴ ساله ف رحمت الله (بازداشتیان ۱۱ دیماه تا ۱۳ دیماه)

۴۳- علی اکبر پاسبان براهویی فرزند لال محمد (بازداشتیان ۱۱ دیماه تا ۱۳ دیماه)

۴۴- طاها نارویی ۱۷ ساله (بازداشتیان ۱۱ دیماه تا ۱۳ دیماه)

۴۵- ابوبکر شهنوازی فرزند نعمت الله ۱۸ ساله (منطقه کشاورز) (بازداشتیان ۱۱ دیماه تا ۱۳ دیماه)

۴۶- شعیب قنبرزهی ۲۲ ساله فرزند محمد شفیع (بازداشتیان ۱۱ دیماه تا ۱۳ دیماه)

۴۷- صالح قنبرزهی۲۳ ساله فرزند پرویز (منطقه شیرآباد) (بازداشتیان ۱۱ دیماه تا ۱۳ دیماه)

۴۸- امرالله (با فامیل نامشخص) (بازداشتیان ۱۱ دیماه تا ۱۳ دیماه)

۴۹- ‌عبدالمنان (با فامیل نامشخص) (بازداشتیان ۱۱ دیماه تا ۱۳ دیماه)

۵۰- مهرالله ریگی مقدم ۳۰ ساله فرزند حمیدالله 

۵۱- الیاس (با فامیل نامشخص) (بازداشتیان ۱۱ دیماه تا ۱۳ دیماه)

۵۲- مصطفی رئیسی فرزند یونس ۱۶ ساله اهل سراوان (بازداشتیان ۱۱ دیماه تا ۱۳ دیماه)

۵۳- محمد رضا ریگی (بازداشتیان ۱۱ دیماه تا ۱۳ دیماه)

۵۴- معراج نارویی (منطقه مشترک) (بازداشتیان ۱۱ دیماه تا ۱۳ دیماه)

۵۵- محمد درویش نارویی فرزند عبدالرحمن ۲۲ ساله (منطقه فاظلی، شوشکاران) (بازداشتیان ۱۱ دیماه تا ۱۳ دیماه)

۵۶- بلال ابیل فرزند محمود ۱۹ ساله (بازداشتیان ۱۱ دیماه تا ۱۳ دیماه)

۵۷- عبدالباسط خارکوهی فرزند خان محمد (بازداشتیان ۱۱ دیماه تا ۱۳ دیماه)

۵۸- مصطفی کشانی (بازداشتیان ۱۱ دیماه تا ۱۳ دیماه)

۵۹- عبدالحمید باجیزهی( کوثر) (بازداشتیان ۱۱ دیماه تا ۱۳ دیماه)

۶۰- محمد باجیزهی (کوثر) (بازداشتیان ۱۱ دیماه تا ۱۳ دیماه)

۶۱- مصطفی باجیزهی (کوثر) (بازداشتیان ۱۱ دیماه تا ۱۳ دیماه)

۶۲-عبدالرحمان حسن زهی (منطقه کشاورز) (بازداشتیان ۱۱ دیماه تا ۱۳ دیماه)

۶۳- موسی شاهوزهی فرزند صاحب داد ۲۶ ساله (بازداشتیان ۱۱ دیماه تا ۱۳ دیماه)

۶۴-یعقوب ریگی فرزند صفر ۱۷ ساله (منطقه جام جم) (بازداشتیان ۱۱ دیماه تا ۱۳ دیماه)

۶۵- حسن حسن زهی ۱۷ ساله فرزند قاسم(شیراباد) (بازداشتیان ۱۱ دیماه تا ۱۳ دیماه)

۶۶- موسی جمشیدزهی ۱۵ ساله فرزند محمد (بازداشتیان ۱۱ دیماه تا ۱۳ دیماه)

۶۷- عبدالباسط سالارزهی ۲۳ ساله فرزند تاج محمد (بازداشتیان ۱۱ دیماه تا ۱۳ دیماه)

۶۸- حسام ریگی ۱۶ ساله (بازداشتیان ۱۱ دیماه تا ۱۳ دیماه)

۶۹- احمد قنبرزهی فرزند قادر (بازداشتیان ۱۱ دیماه تا ۱۳ دیماه)

۷۰- عمران براهویی ۱۵ ساله (بازداشتیان ۱۱ دیماه تا ۱۳ دیماه)

۷۱- عبدالعزیر شه بخش فرزند مهین (بازداشتیان ۱۱ دیماه تا ۱۳ دیماه)

۷۲- عبدالخالق شه بخش فرزند غلام رضا (بازداشتیان ۱۱ دیماه تا ۱۳ دیماه)

۷۳- اسماعیل محمدانی ۳۰ ساله (بازداشتیان ۱۱ دیماه تا ۱۳ دیماه)

۷۴- ثنا الله براهویی فرزند بی برگ ( منطقه شیرآباد ) (بازداشتیان ۱۱ دیماه تا ۱۳ دیماه)

۷۵- عبدالخالق حسین زهی ۲۲ ساله فرزند مولا

بخش (بازداشتیان ۱۱ دیماه تا ۱۳ دیماه)

۷۶- سامان براهویی ۲۱ ساله فرزند یار محمد (بازداشتیان ۱۱ دیماه تا ۱۳ دیماه)

۷۷- محمدگل حدزهی مشوانی فرزند عیسی (بازداشتیان ۱۱ دیماه تا ۱۳ دیماه)

۷۸- عین الله رشیدی ۳۵ ساله (بازداشتیان ۱۱ دیماه تا ۱۳ دیماه)

۷۹- محسن نارویی فرزند عبدالکریم( بیماری تشنج) (بازداشتیان ۱۱ دیماه تا ۱۳ دیماه)

۸۱- عدنان براهویی ۱۶ ساله (بازداشتیان ۱۱ دیماه تا ۱۳ دیماه)

۸۲- ادریس براهویی (بازداشتیان ۱۱ دیماه تا ۱۳ دیماه)

۸۳-مصطفی کریمدادزهی ۱۷ ساله فرزند نادر (بازداشتیان ۱۱ دیماه تا ۱۳ دیماه)

۸۴- غزل پاکزاد ۳۰ ساله ۱۲ دیماه بازداشت (قید وثیقه آزاد)

۸۵- مریم پاکزاد ۱۲ دیماه بازداشت (قید وثیقه آزاد) 

۸۶- بهزاد گرگیج ۲۱ساله فرزند عبدالکریم ۱۳ دیماه بازداشت

۸۷- یاسین کبدانی فرزند غلامعلی ۱۳ دیماه بازداشت 

۸۸- اسماعیل ارباب اهل زاهدان ۲۸ دیماه بازداشت

۸۹- منصور باجی‌زهی(مینگل)اهل زاهدان ۳۰ دیماه بازداشت

۹۰- علی میربلوچزهی  اهل زاهدان ۳۰ دیماه بازداشت

۹۱- کامران ریگی ۲۰ ساله ۳۰ دیماه بازداشت

۹۲- دادرحیم درخشه انتظامات مسجد جامع راسک ۱بهمن

۹۳- موسی رخشانی ۳۵ ساله فرزند محمد نور ۳۰ دیماه بازداشت 

۹۴-فاروق هاشمزهی ۲۷ ساله فرزند بنیاد ۴ بهمن 

۹۵- یاسین براهویی ۲۵ ساله انتظامات مکی ۵ بهمن بازداشت

۹۶- عاصف ریگی نژاد شورکی فرزند نعمت الله ۷ بهمن بازداشت 

۹۷- یاسین ریگی نژاد شورکی فرزند عبدالحق ۷ بهمن بازداشت 

۹۸- علی ریگی نژاد شورکی فرزند نوشیروان ۷ بهمن بازداشت

۹۹- اویس براهویی ۷ بهمن بازداشت

۱۰۰- عرفان براهویی ۱۴ ساله فرزند غفور ۷ بهمن بازداشت

۱۰۱- یاسین شاهوزهی ۱۵ ساله فرزند جعفر ۷ بهمن بازداشت

۱۰۲- مصطفی شاهوزهی ۱۴ ساله فرزند نادر ۷ بهمن بازداشت

۱۰۳- عثمان رخشانی ۱۹ ساله فرزند عبدالرئوف ۷ بهمن بازداشت

۱۰۴- ناصر هرمزی ۲۲ ساله فرزند الله نور ۷ بهمن بازداشت

۱۰۵- رضا باجی زهی فرزند عبدالله ۷ بهمن بازداشت

۱۰۶- عبدالملک سنجرانی ۲۵ ساله فرزند خدانظرخان جمعه ۷ بهمن بازداشت

۱۰۷- فرامرز ریگی» ۲۱  ساله فرزند جمعه ۷ بهمن بازداشت

۱۰۸- عبدالمجید مرادزهی روحانی سرشناس زاهدان ۱۰ بهمن

۱۰۹- ابراهیم صفرزایی ۲۲  ساله اهل زاهدان ۲۶ دیما

۱۱۰- عبدالاحد خرد شاهی ۲۳ ساله فرزند محمود جمعه ۷ بهمن بازداشت

۱۱۱- عبدالمنان خرد شاهی فرزند محمود جمعه ۷ بهمن بازداشت

۱۱۲- عادل سنجرانی ۱۷ ساله فرزند میراحمد (طلبه مسجد مکی) جمعه ۷ بهمن بازداشت

۱۱۳- رامین سالارزهی ۱۸ ساله (طلبه مسجد مکی) جمعه ۷ بهمن بازداشت

۱۱۴- افشین ریگی(نوتیزهی) ۱۸ ساله فرزند بیجار (طلبه مسجد مکی) جمعه ۷ بهمن بازداشت

۱۱۵- علی ریگی ۱۷ ساله فرزند محمد (طلبه مسجد مکی) جمعه ۷ بهمن بازداشت

۱۱۶- عمر آنشینی ۱۹ ساله فرزند تیمور ۱۰ بهمن

۱۱۷- ناصر باران زهی ٢۵ ساله ۲۶ دیماه بازداشت

۱۱۸- داوود رخشانی ۱۱ بهمن بازداشت (آزاد)

۱۱۹- اکبر گرگیج  ۱۱ بهمن بازداشت (آزاد)

۱۲۰- یاسین ریگی مقدم ۱۹ ساله فرزند حمیدالله ۲۲ دیماه بازداشت

۱۲۱- نجیب الله علی‌زهی ۲۴ ساله فرزند دادکریم ۵ بهمن بازداشت

۱۲۲- با فامیلی “کهرازیی” ۷بهمن بازداشت

۱۲۳- وحید مزارزهی ۱۰ بهمن بازداشت

۱۲۴- بنیامین رخشانی ۱۵ ساله ۱۶ دیماه بازداشت

۱۲۵- عبدالحمید بلوچزهی فرزند ملک محمد ۷ بهمن بازداشت

وبسایت : haalvsh.org

تلگرام : t.me/haalvsh

اینستگرام : instagram.com/haalvsh

توییتر : twitter.com/haalvsh

#حال_وش

#نه_به_اعدام

#نه_به_بازداشت_خودسرانه

#بلوچستان

#نه_به_کشتار_بلوچها

#خدانور_لجه_ای

#مهسا_امینی

#بلوچ

#زاهدان

#زن_زندگی_آزادی

apk Cpo333 Menang128 gacor situs-topstar999/a> todaycpo333/a> menang128-mudah-win/a> login-cpo333/a> e-wallet-topstar999/a> home-cpo333/a> home-cpo333/a> e-wallet-topstar999/a> masukcpo/a> cpo333 cpo333 cpo333 hokimenang128 cpo333 sbsbet188 bir365 slot thailand slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor cpo333r slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor rtplivetop999 Slot menang128/a> Slot Cpo333 gacor/a> Slot Gacor Cpo333/a> Slot Cpo333 terpercaya/a> Slot Cpo333 terpercaya/a> situs-cpo333/a> topstar999 aman dan terpercaya/a> topstar999 aman dan terpercaya/a> cpo333-login/a> situs terpercaya situs android4d situs bir365 situs bir365 situs bir365 situs bir365 situs android4d situs android4d situs android4d situs android4d situs android4d situs android4d situs android4d situs bir365 situs sbs188bet situs rgm168 situs android4d situs birtoto situs bir123 situs metal303 situs android4d situs android4d situs android4d situs android4d situs android4d situs android4d situs android4d situs android4d situs android4d situs bir365 situs sbs188 situs rgm168 situs metal303 situs android4d situs birtoto situs birasia situs bir123 login-cpo333 daftar-cpo333 slot-mahjong-cpo333 slot-maxwin-cpo333 slot-88-cpo333 custemer-service-cpo333 bonus-cpo333 cerita dewasa cerita dewasa cerita dewasa cerita dewasa situs metal303 situs jitu situs viral situs baru polamaxwin bonus-depo metal303antirungkad situs-gacor gampang-maxwin slot-mahjong-metal303 metal303-terbaik polajitumetal303 slot88-thailand-metal303 slot-gacor-metal303 promo-bonus-metal303 pgshoft-metal303 aman-terpercaya bonus-tiap-hari banjir-petir-metal303 Bir123-pgshoft Android4d-antirungkad Birtoto-antirungkad Birasia-antirungkad Bir123-antirungkad mahjong slot-mahjong slot-pragmatic mahjong-megaways mahjong-megaways slot-thailand slot-thailand slot-habanero slot-habanero slot-mahjong slot-mahjong slot-thailand slot-thailand slot-zeus slot88 slot-thailand slot-88 mahjong-megaways mahjong-megaways >slot dana slot dana cpo333-login slot slot-nolimit-city bonus-cpo333 slot-777 slot-dana slot-ovo slot-777 slot-88 cerah365-daftar slot-mahjong slot-gopay slot-habanero slot-ovo slot-habanero slot88 slot88 topstar999 cpo333-login topstar999a topstar999b topstar999hoki topstar999jaya ngetopstar jayatopstar999 jayatopstar999 slot-zeus slot-mahjong slot-thailand slot-thailand slot-habanero mahjong-ways slot88 slot777 Cpo333 cpo333-login cpo333-login cpo333-slot-online-gacor slot mahjong-megaways slot slot-habanero slot demo slot akun-pro-kamboja slot vietnam slot demo slot demo slot mahjong-megaways slot-habanero slot-demo slot-thailand slot-gacor
Warning: Use of undefined constant   - assumed ' ' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/haalvsho/public_html/wp-content/themes/sahifa/footer.php on line 1